วันที่
ชื่อเรื่อง
17  มี.ค. 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ยูเอสทีรสจืด บรรจุกล่อง ขนาด ๒๐๐ มล. สำหรับเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.แก่งดินสอ และเด็กนักเรียนโรงเรียน สังกัด ศพฐ. ดื่มในช่วงปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๓) ขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มี.ค. 2564
จ้างเหมาซ่อมรถยนต์บรรทุกน้ำ เลขทะเบียน ๘๑-๓๙๙๒ ปจ. ขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มี.ค. 2564
ซื้อถังขยะ ประจำปีงบประมาณ 2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี ปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มี.ค. 2564
ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มี.ค. 2564
ซื้อหนังสือเรียน สำหรับเด็กอายุ 3-5 ปี ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มี.ค. 2564
จ้างเหมาซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างภายในชุมชน หมู่ที่ 1-12 ตำบลแก่งดินสอ ขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.พ. 2564
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านคลองมะไฟ (กลุ่มนายสนม พุ่มไสว) ตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.พ. 2564
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านอ่างทอง (กลุ่มนายวินัย แก้วมณี) ตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.พ. 2564
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านทับไทร (กลุ่มนายทองนพ จุฑาเพ็ชร) ตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง