วันที่
ชื่อเรื่อง
14  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในโครงการป้องกันโรคและควบคุมโรคระบาดติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2563
ซื้อสื่อการเรียนการสอน และวัสดุการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2563
จ้างเหมาบริการรถตู้รับ-ส่งนักเรียน จำนวน 7 สาย ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) ขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มิ.ย. 2563
จ้างซ่อมไฟฟ้าส่องสว่างภายในชุมชน หมู่ที่ ๑-๑๒ ตำบลแก่งดินสอ ขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มิ.ย. 2563
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ช่วงปิดเรียนพิเศษสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ประจำปี 2563 (ครั้งที่ 6) ขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มิ.ย. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านคลองมะไฟ (กลุ่มบ้านนายนิรันดร์ คงกำเนิด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มิ.ย. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านบุเจริญ (กลุ่มบ้านนายวิชัย ไกรโสม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มิ.ย. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านบุเจริญ (กลุ่มบ้านนายทองแดง ปทุมผา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง