วันที่
ชื่อเรื่อง
13  พ.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแก่งใหญ่ สังกัดกองการศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ค. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 เชื่อม หมู่ที่ 4 บ้านวังรีเชื่อมบ้านบุกล้วย (กลุ่มนายเตือนใจ ทับถม) ตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
6  พ.ค. 2564
จ้างซ่อมบำรุงพร้อมเปลี่ยนชุดจ่ายไฟเข้าตู้สาขาโทรศัพท์สำนักงาน อบต.แก่งดินสอ เลขครุภัณฑ์ 422-61-0001 กส. ขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ค. 2564
ซื้อถังขยะรองรับขยะมูลฝอยพลาสติก (ครั้งที่ 2) ประจำปี งบประมาณ 2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จำงหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  เม.ย. 2564
จ้างเหมาสำรวจสุนัขและแมวในตำบลแก่งดินสอ หมู่ที่ ๑ - ๑๒ ขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  เม.ย. 2564
จ้างเหมาซ่อมรถพยาบาลกู้ชีพ-กู้ภัย หมายเลขทะเบียน กฉ-๙๖๓๔ ปจ ขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  เม.ย. 2564
ซื้อพันธ์ุพืชผักสวนครัว โครงการส่งเสริมการปลูกผักสวนครัวตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  เม.ย. 2564
จ้างเหมางานโครงการขยายเขตระบบประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านบุเจริญ ตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  เม.ย. 2564
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านทับไทร (กลุ่มนางลูกชิ้น วงษ์ไชย) ตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  เม.ย. 2564
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านคลองมะไฟ (กลุ่มสวนยางนางน้ำผึ้ง ศิริรันดร์) ตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง