วันที่
ชื่อเรื่อง
29  ต.ค. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 จำนวน 19 วันๆละ 167 คนๆละ 20 บาท/วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2563
เช่าพื้นที่บริการทางอินเตอร์เน็ต (พื้นที่ไม่จำกัด) เป็นเวลา 12 เดือน และค่าจดทะเบียนโดเมนเนม ขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ ประจำเดือน ตุลาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2563
จ้างเหมาบริการรถตู้รับ-ส่งนักเรียน จำนวน 7 สาย ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์เรือกำจัดผักตบชวาและวัชพืช ขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2563
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ยูเอชทีรสจืด บรรจุกล่อง ขนาด ๒๐๐ มิลลิลิตร สำหรับเด็กนักเรียน ในโรงเรียนสังกัด สพฐ. และ ศพด.อบต.แก่งดินสอ ดื่มในช่วงปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (ครั้งที่ ๙) ขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2563
ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นเสริมพัฒนาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2563
ซื้อถังขยะ ประจำปีงบประมาณ 2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุฝึกปฏิบัติการและวัสดุที่เกี่ยวข้องในโครงการฝึกอบรมจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำปี 2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2563
จ้างเหมาโครงการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้มารับบริการจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง