วันที่
ชื่อเรื่อง
10  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม) ขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ค. 2564
จ้างเหมาบริการขุดร่องระบายน้ำท่วมขังพื้นที่ทางการเกษตรและที่อยู่อาศัย หมู่ที่ 2 ตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ค. 2564
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ยูเอสที รสจืด บรรจุกล่อง ขนาด ๒๐๐ มล. สำหรับเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ และ นักเรียนโรงเรียน สังกัด สพฐ. ดื่มในช่วงเปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ) ขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ค. 2564
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านอ่างทอง (กลุ่มบังเอิญ ประเคนเครื่อง) ตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ค. 2564
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านอ่างทอง (กลุ่มปากทางลาดยางเก่า) ตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ค. 2564
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านอ่างทอง (กลุ่มสหกรณ์ยาง) ตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ค. 2564
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 บ้านแก่งใหญ่ (กลุ่มทางเข้าสำนักสงฆ์) ตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ค. 2564
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านท่าสะตือ (กลุ่มนางน้ำฝน แหวนเงิน) ตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง