วันที่
ชื่อเรื่อง
19  มี.ค. 2563
จ้างลงหินคลุกซ่อมแซมถนนบ้านวังอ้ายป่อง (กลุ่มแก่งยาว) หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มี.ค. 2563
จ้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กบ้่านวังอ้ายป่อง (กลุ่มแก่งยาว) หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มี.ค. 2563
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ยูเอชทีรสจืด บรรจุกล่อง ขนาด ๒๐๐ มิลลิลิตร สำหรับเด็กนักเรียน ในโรงเรียนสังกัด สพฐ. และศพด.อบต.แก่งดินสอ ดื่มในช่วงปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (ครั้งที่ ๕) ขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มี.ค. 2563
จ้างขยายเขตระบบประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านบุเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มี.ค. 2563
จ้างลงหินคลุกซ่อมแซมถนนบ้านวังรี หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มี.ค. 2563
จ้างลงหินคลุกซ่อมแซมถนนบ้านทับไทร หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มี.ค. 2563
จ้างลงลูกรังซ่อมแซมถนนบ้านวังอ้ายป่อง หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มี.ค. 2563
จ้างลงหินคลุกซ่อมแซมถนนบ้านบุกล้วย หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มี.ค. 2563
จ้างลงหินคลุกซ่อมแซมถนนบ้านคลองมะไฟ หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง