วันที่
ชื่อเรื่อง
3  ธ.ค. 2562
จ้างเหมาตกแต่งสถานที่ บริเวณพิธีรำลึกเนื่องในโอกาสวันคล้ายพระบรมราชาสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูิมพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2562
ซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ รสจืด บรรจุถุงขนาด ๒๐๐ มิลลิลิตร สำหรับเด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.แก่งดินสอ และเด็กนักเรียนระดับอนุบาล-ประถมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียน สังกัด สพฐ. เทอม 2/2562 ประจำปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ย. 2562
จ้างเหมาบริการรถตู้รับ-ส่งนักเรียน จำนวน 7 สาย ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ ประจำเดือนธันวาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ย. 2562
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒ จำนวน ๑๘ วัน ๆละ ๑๘๕ คนๆละ ๒๐ บาท/วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ย. 2562
จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ เลขทะเบียน กง - 623 ปจ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ย. 2562
จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ ตามโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (ขั้นตอนการสำรวจข้อมูลและจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง) ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  พ.ย. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านทับไทร (กลุ่มนายสุเทพ วัฒนากลาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  พ.ย. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านแก่งดินสอ (กลุ่มนายพีระศักดิ์ ทับถม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  พ.ย. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านวังอ้ายป่อง (กลุ่มนายจิตต์ จั่นร้อยแอ็ด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2562
ซื้ออาหารเสริม (นม) พลาสเจอร์ไรด์ รสจืดบรรจุถุง ขนาด ๒๐๐ มิลลิลิตร เทอม ๒/๒๕๖๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (ครั้งที่ ๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง