วันที่
ชื่อเรื่อง
24  ธ.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านคลองมะไฟ (กลุ่มนายนิรันดร์ คงกำเนิด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ธ.ค. 2562
จ้างเหมาอาหารและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม แก่ผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการชุมชนเข้มแข็งตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการบริหารจัดการขยะในชุมชน ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ธ.ค. 2562
จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง ตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการชุมชนเข้มแข็งตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการบริหารจัดการขยะในชุมชน ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ธ.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านบุเจริญ (กลุ่มไปคลองดินแดง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ธ.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านหินเทิน (กลุ่มนายเฮง แซ่ลิ้ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ธ.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านเขาขาด (กลุ่มนายนงค์ ศีดาเจาะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ธ.ค. 2562
ซื้อเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2562
ซื้อเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ในพิธีรำลึกเนื่องในโอกาสวันคล้ายพระบรมราชาสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2562 (ใต้ร่มพระบารมี ชาวนาดีสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2562
ซื้อวัสดุผ้า ตามโครงการพิธีรำลึกเนื่องในโอกาสวันคล้ายพระบรมราชาสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2562 (ใต้ร่มพระบารมี ชาวนาดีสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ธ.ค. 2562
จ้างเหมากระแสไฟฟ้า เพื่อใช้ในพิธีรำลึกเนื่องในโอกาสวันคล้ายพระบรมราชาสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูิมพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง