วันที่
ชื่อเรื่อง
28  ม.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัคติคบ้านวังรี หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ม.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านแก่งดินสอ (กลุ่มบ้านนายวิชาญ แสงจันทร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ม.ค. 2563
ซื้อแบบพิมพ์ สำหรับกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ม.ค. 2563
ซื้อแบบพิมพ์ สำหรับสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2563
จ้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแก่งใหญ่ หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ม.ค. 2563
จ้างเหมาบริการเต้นท์โดม ทรงโค้ง เพื่อใช้เป็นโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ม.ค. 2563
จ้างเหมาบริการเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ ขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ม.ค. 2563
จ้างเหมาทำอาหารว่างและอาหารกลางวัน โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ ขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านคลองมะไฟ (กลุ่มนายบุญชู นาคกุลบุตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2563
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (รางยูพร้อมฝาปิด) หมู่ที่ 12 บ้านแก่งใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง