วันที่
ชื่อเรื่อง
22  ก.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์เรือกำจัดผักตบชวาและวัชพืช ขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2563
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ยูเอชทีรสจืด บรรจุกล่อง ขนาด ๒๐๐ มิลลิลิตร สำหรับเด็กนักเรียน ในโรงเรียนสังกัด สพฐ. และ ศพด.อบต.แก่งดินสอ ดื่มในช่วงปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (ครั้งที่ ๙) ขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2563
ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นเสริมพัฒนาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2563
ซื้อถังขยะ ประจำปีงบประมาณ 2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุฝึกปฏิบัติการและวัสดุที่เกี่ยวข้องในโครงการฝึกอบรมจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำปี 2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2563
จ้างเหมาโครงการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้มารับบริการจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2563
จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศสำนักงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานตามโครงการสนับสนุนการปฏิบัติงานศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2563
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน พลาสเจอร์ไรด์ รสจืดบรรจุถุง ขนาด ๒๐๐ มิลลิลิตร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (ครั้งที่ ๘) ดื่มในช่วงเปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง