วันที่
ชื่อเรื่อง
23  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองคลัง) องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุและอุปกรณ์สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมอาชีพให้แก่ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส(สำนักปลัด) องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ส.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ อุปกรณ์ขยายเสียง (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2566
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างโดมโค้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ ตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2566
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (รางยูพร้อมฝาปิด) กลุ่มนายประเสริฐ สุดตาลัย หมู่ที่ 9 บ้านบุเจริญ ตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2566
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (รางยูพร้อมฝาปิด) กลุ่มนายไสว เคยชิน หมู่ที่ 12 บ้านแก่งใหญ่ ตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2566
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (รางยูพร้อมฝาปิด) กลุ่มสำนักสงฆ์วังทองวนาราม หมู่ที่ 3 บ้านวังอ้ายป่อง ตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2566
จ้างเหมาทำป้ายไวนิลโครงการป้องกันปัญหายาเสพติดของ อบต.แก่งดินสอ ประจำปีงบประมาณ 2566 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ อุปกรณ์ขยายเสียง (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ส.ค. 2566
จ้างเหมาบริการเวทีและเครื่องเสียงโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด้จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ (สำนักปลัด) องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง