วันที่
ชื่อเรื่อง
3  ส.ค. 2565
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างโดมโค้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ บ้านหินเทิน หมู่ที่ 8 ตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ส.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้) กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ส.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้) กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อมองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ส.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้) สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ค. 2565
จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.แก่งดินสอ ประจำเดือนสิงหาคม 2565 จำนวน 22 วันๆละ 127 คนๆละ 21 บาท/วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ค. 2565
จ้างเหมาบริการพาหนะรับส่งนักเรียน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ ประจำเดือนสิงหาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ค. 2565
ซื้อพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ค. 2565
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ถังขยะ) ขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ค. 2565
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (ทรายอะเบท) ขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ค. 2565
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ในตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง