วันที่
ชื่อเรื่อง
13  มี.ค. 2563
จ้างขยายเขตระบบประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านบุเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มี.ค. 2563
จ้างลงหินคลุกซ่อมแซมถนนบ้านวังรี หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มี.ค. 2563
จ้างลงหินคลุกซ่อมแซมถนนบ้านทับไทร หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มี.ค. 2563
จ้างลงลูกรังซ่อมแซมถนนบ้านวังอ้ายป่อง หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มี.ค. 2563
จ้างลงหินคลุกซ่อมแซมถนนบ้านบุกล้วย หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มี.ค. 2563
จ้างลงหินคลุกซ่อมแซมถนนบ้านคลองมะไฟ หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มี.ค. 2563
จ้างลงหินคลุกซ่อมแซมถนนบ้านเขาขาด หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มี.ค. 2563
จ้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังอ้ายป่อง (กลุ่มแก่งยาว) หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม) องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มี.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานกองคลัง (ตู้บานเลื่อนกระจก) ขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง