วันที่
ชื่อเรื่อง
19  ส.ค. 2565
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงลงลูกรังซ่อมแซมถนนในส่วนที่ชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อบ้านหินเทิน หมู่ที่ 8 ตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2565
จ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องพ่นหมอกควัน ขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ) ตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ) ตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ส.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องพ่นหมอกควัน) ขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2565
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างโดมโค้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ บ้านหินเทิน หมู่ที่ 8 ตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ส.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้) กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ส.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้) กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อมองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ส.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้) สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ค. 2565
จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.แก่งดินสอ ประจำเดือนสิงหาคม 2565 จำนวน 22 วันๆละ 127 คนๆละ 21 บาท/วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง