วันที่
ชื่อเรื่อง
9  ก.พ. 2566
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ) สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.พ. 2566
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ Multifuntion แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.พ. 2566
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สำหรับประมวลผล (สำนักปลัด) องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.พ. 2566
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน (สำนักปลัด) องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.พ. 2566
ซื้อวัสดุและอุปกรณ์กีฬาตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.พ. 2566
จ้างเหมาบริการจัดเตรียมสนามกีฬาโครงการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.พ. 2566
จ้างเหมาบริการทำป้ายไวนิล โครงการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.พ. 2566
ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ (หุ่นฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน) ขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.พ. 2566
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก Ink Tank Printer) ของกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอ จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.พ. 2566
ซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล แบบที่ 1 (กองคลัง) องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอ จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง