วันที่
ชื่อเรื่อง
10  มิ.ย. 2563
จ้างปรับปรุงเปลี่ยนท่อขยายเขตระบบประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่11 บ้านอ่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2563
จ้างปรับปรุงเปลี่ยนท่อขยายเขตระบบประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านท่าสะตือ
9  มิ.ย. 2563
จ้างเหมาซ่อมคอมพิวเตอร์ รหัสเครื่อง 416-56-0012 กส. (กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม) ขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ค. 2563
จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กง-622 ปจ ขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านบุกล้วย (กลุ่มนายเตือนใจ ทับถม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านวังอ้ายป่อง (กลุ่มนายโฉม แสงจันทร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ค. 2563
จ้างเหมาซ่อมรถยนต์บรรทุกน้ำ เลขทะเบียน 81-3992 ปจ ขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  เม.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง