วันที่
ชื่อเรื่อง
20  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม) ขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) ขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสออำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ส.ค. 2563
ซื้อถังขยะโครงการรณรงค์การจัดการขยะ ประจำปี 2563 (ยุทธศาสตร์) ขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ส.ค. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ ประจำเดือน สิงหาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) ขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ก.ค. 2563
จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง เลขทะเบียน กง - 623 ปจ ขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี
31  ก.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านคลองมะไฟ (กลุ่มนายพินิจ จิตรพิโรจน์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ก.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านแก่งดินสอ (กลุ่มนางสมบูรณ์ โชติชื่น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ก.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านบุกล้วย (กลุ่มสำนักแม่ชีเชื่อมสะพาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ก.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านบุกล้วย (กลุ่มนายพิชิต ไทยป็อก เชื่อมหัวสะพาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง