วันที่
ชื่อเรื่อง
22  มี.ค. 2567
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนนม UHT รสจืดบรรจุกล่อง กล่องละ 200 มิลลิลิตร ระหว่างวันที่ ๑ - เมษายน - ๑๕ พฤษภาคม 2567 จำนวน 40 วัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มี.ค. 2567
จ้างเหมาบริการสำรวจและขึ้นทะเบียนจำนวนสุนัขและแมวทั้งที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุและอุปกรณ์โครงการรณรงค์การจัดการขยะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มี.ค. 2567
ประกวดราคาซื้อประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18  มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มี.ค. 2567
จ้างเหมาซ่อมรถบรรทุกขยะ-แบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน ๘๒-๕๕๗๘ ปราจีนบุรี กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มี.ค. 2567
ประกวดราคาซื้อประกวดราคาจัดซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11  มี.ค. 2567
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะหมู่บูชา สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง