วันที่
ชื่อเรื่อง
31  ม.ค. 2566
จ้างเหมาบริการพาหนะรับ-ส่งนักเรียน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ จำนวน 7 สาย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ม.ค. 2566
จ้างเหมาโครงการลงหินคลุกซ่อมแซมถนนบ้านแก่งใหญ่ หมู่ที่ 12 ตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ม.ค. 2566
จ้างเหมาโครงการลงหินคลุกซ่อมแซมถนนบ้านคลองมะไฟ หมู่ที่ 10 ตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง(หัวฉีดน้ำดับเพลิงปรับฝอยด้ามปืน PROTEX ๓๖๖) สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ม.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน(กองช่าง) องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ม.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เครื่องสำรองไฟฟ้า(กองช่าง) องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ม.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล(กองช่าง) องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ม.ค. 2566
จ้างเหมาซ่อมรถกู้ชีพ-กู้ภัย หมายเลขทะเบียน กฉ-๙๖๓๔ ปราจีนบุรี องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง