วันที่
ชื่อเรื่อง
28  ส.ค. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ประจำเดือน กันยายน 2563 จำนวน 20 วันๆละ 167 คนๆละ 20 บาท/วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ส.ค. 2563
เหมาบริการรถตู้รับ-ส่งนักเรียน จำนวน 7 สายของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ ประจำเดือน กันยายน พ.ศ.2563
24  ส.ค. 2563
จ้างเหมาซ่อมแซมไฟไซเรนรถพยาบาลกู้ชีพ-กู้ภัย หมายเลขทะเบียน กฉ-๙๖๓๔ ปจ. ขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม) ขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) ขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสออำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ส.ค. 2563
ซื้อถังขยะโครงการรณรงค์การจัดการขยะ ประจำปี 2563 (ยุทธศาสตร์) ขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ส.ค. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ ประจำเดือน สิงหาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) ขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ก.ค. 2563
จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง เลขทะเบียน กง - 623 ปจ ขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี
31  ก.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านคลองมะไฟ (กลุ่มนายพินิจ จิตรพิโรจน์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง