วันที่
ชื่อเรื่อง
11  ม.ค. 2566
จ้างเหมาบริการจัดหาชุดเครื่องเล่นสำหรับเด็กโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ม.ค. 2566
จ้างเหมาบริการตกแต่งฐานกิจกรรมและค่าวัสดุสำหรับกิจกรรมโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ม.ค. 2566
จ้างเหมาบริการตกแต่งสถานที่โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ม.ค. 2566
จ้างเหมาบริการเวทีและเครื่องเสียงโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ม.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน (กองช่าง) องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ม.ค. 2566
จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวัน สำหรับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ม.ค. 2566
จ้างเหมาบริการพาหนะรับ-ส่งนักเรียน จำนวน 7 สาย ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ธ.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์ Multifuntion แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก Ink Tank Printer) กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ธ.ค. 2565
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนพลาสเจอร์ไรส์ รสจืด บรรจุถุงละ ๒๐๐ มิลลิลิตร ดื่มในช่วงปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (ครั้งที่ ๓) ระหว่างวันที่ ๓-๓๑ มกราคม ๒๕๖๖ จำนวน ๒๑ วัน ตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ธ.ค. 2565
จ้างเหมาประกอบอาหารพร้อมทั้งอาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง