วันที่
ชื่อเรื่อง
19  พ.ค. 2566
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านท่าสะตือ หมู่ที่ 2 (กลุ่มนายสำราญ ตะเพียรทอง) ตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ค. 2566
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงลงลูกรังซ่อมแซมถนน คสล.ไหล่ทางในส่วนที่ชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อถูกน้ำกัดเซาะบ้านท่าสะตือ หมู่ที่ 2 ตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ค. 2566
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงลงลูกรังซ่อมแซมถนนในส่วนที่ชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อบ้านอ่างทอง (นางยอด ประสงค์ศรี) หมู่ที่ 11 ตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ค. 2566
จ้างเหมาโครงการลงลูกรังซ่อมแซมถนนบ้านบุเจริญ หมู่ที่ 9 ตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ค. 2566
จ้างเหมาโครงการลงลูกรังซ่อมแซมถนนบ้านหินเทิน หมู่ที่ 8 ตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองช่าง) องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ค. 2566
จ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องปรับอากาศสำนักงาน รหัส ๔๒๐-๕๓-๐๐๐๙ (กองคลัง) ขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ค. 2566
จ้างเหมาบริการทำป้ายประชาสัมพันธ์ การขออนุญาตขุดดินถมดินและการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร(กองช่าง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(สำนักปลัด) องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ค. 2566
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ในตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง