วันที่
ชื่อเรื่อง
23  มิ.ย. 2566
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (รางยูพร้อมฝาปิด) กลุ่มนายสัญญา แสงจันทร์ หมู่ที่ 12 บ้านแก่งใหญ่ ตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มิ.ย. 2566
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกจัดทำตู้รวบรวมขยะอันตรายภายในชุมชน หมู่ที่ 1-12 ขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองคลัง) องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุอื่นๆ สำนักปลัด (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มิ.ย. 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างภายในชุมชน หมู่ที่ ๔,๕,๗ และ ๑๐ องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มิ.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานพัดลมติดเพดาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุและอุปกรณ์กีฬาตามโครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาการเเข่งขันฟุตบอลมวลชน อำเภอนาดีคัพ รุ่นประชาชนชาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2566
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ยูเอสที รสจืด ขนาด ๒๐๐ มิลลิลิตร ระหว่างวันที่ ๑๖-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑๑ วัน และระหว่างวันที่ ๑-๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ จำนวน ๒๑ วัน รวมเป็น ๓๒ วัน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง