วันที่
ชื่อเรื่อง
20  ก.พ. 2567
ซื้อเสื้อกีฬา โครงการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด ตำบลแก่งดินสอ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.พ. 2567
ประกวดราคาซื้อประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13  ก.พ. 2567
ประกวดราคาซื้อประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12  ก.พ. 2567
ประกวดราคาซื้อประกวดราคาจัดซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
8  ก.พ. 2567
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก(รางยูพร้อมฝาปิด) หมู่ที่ 12 บ้านแก่งใหญ่(กลุ่มนายกมล เทียมคง) องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.พ. 2567
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (รางยูพร้อมฝาปิด) หมู่ที่ 12 บ้านแก่งใหญ่ ตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.พ. 2567
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างลงลูกรังซ่อมแซมถนนบ้านวังรี หมู่ที่๕ ตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.พ. 2567
จ้างเหมาโครงการขยายเขตระบบประปาภายในหมู่บ้านแก่งดินสอ หมู่ที่ 6 ตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.พ. 2567
จ้างเหมาโครงการขยายเขตระบบประปาภายในหมู่บ้านวังรี หมู่ที่ 5 ตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง