วันที่
ชื่อเรื่อง
4  มิ.ย. 2567
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
4  มิ.ย. 2567
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
31  พ.ค. 2567
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนนมพลาสเจอร์ไรส์ รสจืดบรรจุถุง ถุงละ 200 มิลลิลิตร ระหว่างวันที่ ๑ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๗ ประจำปีงบประมาณ 2567 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2567
จ้างเหมาซ่อมรถกู้ชีพ - กู้ภัย ทะเบียน กฉ - ๙๖๓๔ ปราจีนบุรี กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2567
ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2567
ซื้อหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2567
โครงการขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่างรายทางสาธารณะบ้านวังรี หมู่ที่ ๕ เชื่อม บ้านบุกล้วย หมู่ที่ ๔ (สายโรงชิพ) ตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี
29  พ.ค. 2567
จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ค. 2567
จ้างเหมาบริการพาหนะรับส่งนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2567
ซื้อถุงยังชีพ โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ (สำนักปลัด) องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง