วันที่
ชื่อเรื่อง
19  เม.ย. 2564
จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง เลขทะเบียน กง - 623 ปจ ขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  เม.ย. 2564
จ้างเหมาประกอบอาหารพร้อมทั้งอาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางช่วงถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มี.ค. 2564
จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวัน สำหรับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ ประจำเดือน เมษายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มี.ค. 2564
จ้างเหมาบริการพาหนะรับ-ส่งนักเรียน จำนวน 7 คัน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ ประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มี.ค. 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ยูเอสทีรสจืด บรรจุกล่อง ขนาด ๒๐๐ มล. สำหรับเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.แก่งดินสอ และเด็กนักเรียนโรงเรียน สังกัด ศพฐ. ดื่มในช่วงปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๓) ขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มี.ค. 2564
จ้างเหมาซ่อมรถยนต์บรรทุกน้ำ เลขทะเบียน ๘๑-๓๙๙๒ ปจ. ขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มี.ค. 2564
ซื้อถังขยะ ประจำปีงบประมาณ 2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี ปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มี.ค. 2564
ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มี.ค. 2564
ซื้อหนังสือเรียน สำหรับเด็กอายุ 3-5 ปี ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง