วันที่
ชื่อเรื่อง
24  พ.ค. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ ขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ค. 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน นมยูเอชที รสจืดบรรจุถุง ขนาด ๒๐๐ มล. สำหรับเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ และ เด็กนักเรียน สังกัด ศพฐ ดื่มในช่วงปิดของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำปีงบประมาณ 2564 (ครั้งที่ 5) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ค. 2564
จ้างเหมาซ่อมแซมห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ ตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแก่งใหญ่ สังกัดกองการศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ค. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 เชื่อม หมู่ที่ 4 บ้านวังรีเชื่อมบ้านบุกล้วย (กลุ่มนายเตือนใจ ทับถม) ตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
5  พ.ค. 2564
ซื้อถังขยะรองรับขยะมูลฝอยพลาสติก (ครั้งที่ 2) ประจำปี งบประมาณ 2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จำงหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  พ.ค. 2564
จ้างซ่อมบำรุงพร้อมเปลี่ยนชุดจ่ายไฟเข้าตู้สาขาโทรศัพท์สำนักงาน อบต.แก่งดินสอ เลขครุภัณฑ์ 422-61-0001 กส. ขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  เม.ย. 2564
จ้างเหมาสำรวจสุนัขและแมวในตำบลแก่งดินสอ หมู่ที่ ๑ - ๑๒ ขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  เม.ย. 2564
จ้างเหมาซ่อมรถพยาบาลกู้ชีพ-กู้ภัย หมายเลขทะเบียน กฉ-๙๖๓๔ ปจ ขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง