วันที่
ชื่อเรื่อง
26  ต.ค. 2566
ประกวดราคาจัดซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี
9  ต.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เทลเลอร์ลากเรือ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ต.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เทลเลอร์ลากเรือ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ต.ค. 2566
เช่าพื้นที่บริการอินเตอร์เน็ต 12 เดือน (ตั้งเเต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2567) และค่าจดทะเบียนโดเมนเนม ขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ต.ค. 2566
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ยูเอชที รสจืดบรรจุกล่อง กล่องละ 200 มิลลิลิตร ระหว่างวันที่ 1 - 31 ตุลาคม 2566 ประจำปีงบประมาณ 2567 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ต.ค. 2566
เช่าพื้นที่บริการอินเตอร์เน็ต 12 เดือน (ตั้งเเต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2567) และค่าจดทะเบียนโดเมนเนม ขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2566
จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2566
จ้างเหมาบริการพาหนะรับ-ส่งนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2566
ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2566
ซื้อหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง