วันที่
ชื่อเรื่อง
23  ก.พ. 2566
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (สำนักปลัด) องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2566
ซื้อครุภัณฑ์โรงงานป้องกันและควบคุมไฟป่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2566
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ป้องกันและควบคุมไฟป่าขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.พ. 2566
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.พ. 2566
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เครื่องพิมพ์ Multifuntion แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์(Ink Tank Printer) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.พ. 2566
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เครื่องสำรองไฟ ขนาด ๑ kVA (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.พ. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองคลัง) องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.พ. 2566
จ้างเหมาบริการติดตั้งกล้องวงจรปิด 8 ตัว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.พ. 2566
จ้างเหมาบริการติดตั้งกล้องวงจรปิด ๘ ตัว และเปลี่ยน HD ๒ TB/TV๓๒ ขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.พ. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(ถังขยะ) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง