วันที่
ชื่อเรื่อง
6  ต.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เทลเลอร์ลากเรือ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ต.ค. 2566
เช่าพื้นที่บริการอินเตอร์เน็ต 12 เดือน (ตั้งเเต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2567) และค่าจดทะเบียนโดเมนเนม ขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ต.ค. 2566
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ยูเอชที รสจืดบรรจุกล่อง กล่องละ 200 มิลลิลิตร ระหว่างวันที่ 1 - 31 ตุลาคม 2566 ประจำปีงบประมาณ 2567 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ต.ค. 2566
เช่าพื้นที่บริการอินเตอร์เน็ต 12 เดือน (ตั้งเเต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2567) และค่าจดทะเบียนโดเมนเนม ขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2566
จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2566
จ้างเหมาบริการพาหนะรับ-ส่งนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2566
ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2566
ซื้อหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้บานเลื่อนกระจก(แบบตั้ง) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง