วันที่
ชื่อเรื่อง
30  พ.ย. 2565
จ้างเหมาประกอบอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มและอาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ การบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล การบริหารจัดการชุมชนเข้มแข็งตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการบริหารจัดการขยะในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2565
ซื้อของสมนาคุณโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ การบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล การบริหารจัดการชุมชนเข้มแข็งตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการบริหารจัดการขยะในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2565
จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวัน สำหรับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2565
จ้างเหมาบริการพาหนะรับ-ส่งนักเรียน จำนวน 7 สาย ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2565
จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวัน ศพด.อบต.แก่งดินสอ เดือนพฤศจิกายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ต.ค. 2565
จ้างเหมาบริการพาหนะรับ-ส่งนร. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.แก่งดินสอ จำนวน 7 สาย ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ต.ค. 2565
จ้างเหมาบริการพาหนะรับส่งนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.แก่งดินสอ จำนวน 7 สาย ประจำเดือนตุลาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ต.ค. 2565
จ้างเหมาบริการพาหนะรับส่งนักเรียน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ ประจำเดือนตุลาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ต.ค. 2565
จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวัน ศพด.อบต.แก่งดินสอ ประจำเดือน ตุลาคม 2565 จำนวน 13 วันๆละ 127 คนๆละ 21 บาท/วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ต.ค. 2565
จ้างเหมาบริการพื้นที่เก็บข้อมูลระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ปีงบประมาณ2566ขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสออำเภอนาดีจังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง