วันที่
ชื่อเรื่อง
7  เม.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน) ขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2566
จ้างเหมาบริการทำป้ายโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารพร้อมทั้งอาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มี.ค. 2566
จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวัน สำหรับเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ ประจำเดือนเมษายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มี.ค. 2566
จ้างเหมาบริการพาหนะรับ-ส่งนักเรียน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ จำนวน 7 สาย ประจำเดือนเมษายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มี.ค. 2566
จ้างเหมาบริการสำรวจสุนัขและเเมวในตำบลแก่งดินสอ หมู่ ๑ - ๑๒ ขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองคลัง) องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มี.ค. 2566
จ้างเหมาโครงการลงหินคลุกซ่อมแซมถนนบ้านทับไทร หมู่ที่ 1 ตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มี.ค. 2566
จ้างเหมาโครงการลงหินคลุกซ่อมแซมถนนบ้านท่าสะตือ หมู่ที่ 2 ตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มี.ค. 2566
จ้างเหมาโครงการลงหินคลุกซ่อมแซมถนนบ้านบุกล้วย หมู่ที่ 4 ตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง