วันที่
ชื่อเรื่อง
27  มิ.ย. 2561
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กบ้านวังอ้ายป่อง ประจำเดือน กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2561
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กบ้านท่าสะตือ ประจำเดือน กรกฎาคม - กันยายน 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2561
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กบ้านคลองมะไฟ ประจำเดือน กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2561
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กบ้านเขาขาด ประจำเดือน กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2561
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแก่งใหญ่ ประจำเดือน กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๑ จำนวน ๖๒ วันๆละ ๑๙ คนๆละ ๒๐ บาท/วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2561
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแก่งใหญ่ ประจำเดือน กรกฎาคม -กันยายน 2561 จำนวน 62 วันๆละ 19 คนๆละ 20 บาท/วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2561
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหินเทิน ประจำเดือน กรกฎาคม - กันยายน 2561 จำนวน 62 วัน วันละ 17 คน คนละ 20 บาท/วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2561
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังรี ประจำเดือนกรกฎาคม -กันยายน 2561 จำนวน 62 วันๆละ 18 คนๆละ 20 บาท/วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2561
ซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ รสจืด บรรจุถุงขนาด 200 มิลลิลิตร ประจำปีการศึกษา 2561 (ครั้งที่2)
4  มิ.ย. 2561
จ้างก่อสร้างระบบประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 (กลุ่มบ้านนายฉลาว โพธิ์โต) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง