วันที่
ชื่อเรื่อง
7  ก.ย. 2564
จ้างเหมาบริการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ประจำปีงบประมาณ 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2564
จ้างโครงการติดตั้งปรับปรุงระบบประปาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ หมู่ที่ 8 บ้านหินเทิน ตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหารเป็นห้องเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ หมู่ที่ 8 บ้านหินเทิน ตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ หมู่ที่ 8 บ้านหินเทิน ตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2564
จ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ ตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2564
จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง เลขทะเบียน กง-622 ปจ. ขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ชุดโต๊ะอนุบาลหน้าขาวพร้อมม้านั่ง) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะนักเรียนอนุบาลพร้อมเก้าอี้) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการในพื้นที่ให้เหมาะสม ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง