วันที่
ชื่อเรื่อง
31  ต.ค. 2565
จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวัน ศพด.อบต.แก่งดินสอ เดือนพฤศจิกายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ต.ค. 2565
จ้างเหมาบริการพาหนะรับ-ส่งนร. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.แก่งดินสอ จำนวน 7 สาย ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ต.ค. 2565
จ้างเหมาบริการพาหนะรับส่งนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.แก่งดินสอ จำนวน 7 สาย ประจำเดือนตุลาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ต.ค. 2565
จ้างเหมาบริการพาหนะรับส่งนักเรียน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ ประจำเดือนตุลาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ต.ค. 2565
จ้างเหมาบริการพื้นที่เก็บข้อมูลระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ปีงบประมาณ2566ขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสออำเภอนาดีจังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ต.ค. 2565
เช่าพื้นที่บริการอินเตอร์เน็ต 12 เดือน และค่าจดทะเบียนโดเมนเนม ขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ต.ค. 2565
จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวัน ศพด.อบต.แก่งดินสอ ประจำเดือน ตุลาคม 2565 จำนวน 13 วันๆละ 127 คนๆละ 21 บาท/วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องสำรองไฟฟ้า) กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2565
จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง เลขทะเบียน กง ๖๒๒ ปจ องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง