องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบรี : www.kaengdinso.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ตราสัญญาลักษณ์
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างหน่วยงาน
บทบาทหน้าที่
สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองช่าง
 
แผนพัฒนา
 
แผนยุทธศาสตร์ฯ
แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี
เพิ่มเติมแผน
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนดำเนินการประจำปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน การทุจริตประจำปี
ข้อบัญญัติ
 
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานสถานะทางการเงิน
รายงานการประชุม
รายงานการประชุมสภาและประเมินผล
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผน
รายงานผลการปฏิบัติงานนายกฯ
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวประชาสัมพันธ์
คู่มืองานบริการสำหรับประชาชน
ผลงานที่ภาคภูมิใจ

กองการศึกษา
 
 
นายสุเทพ  ฉุนตู
ผู้อำนวยการกองช่าง
รักษาการผู้อำนวยการกองการศึกษา
     
   นางสาววิสารัตน์  งดสันเทียะ  
  ครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านวังอ้ายป่อง 
 
     
นางวันนา  กระจ่างวรรณ์ นางพาชื่น  จันดา นางสาวน้ำฝนทิพย์  ถิระพันธ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านวังรี ครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านหินเทิน
     
นางรัชนี  ศรีกระสอน
นางสาวฤทัยรัตน์  ยี่ภู่ นางสาวยุพา  หากระสัง
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านแก่งใหญ่ 
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านท่าสะตือ ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านราษฎร์เจริญ
     
นางกิ่งดาว  อ่อนฉ่ำ นางสาวนาตยา  นินสีนวล นางสาวอัญชลี เกาะสเกตุ
ผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านคลองมะไฟ ผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านเขาขาด ผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านแก่งดินสอ
   
นางสาวน้ำผึ้ง  หินกระโทก
- ว่าง -  นางสาวปรัศนีย์ ละบุญเรือง
ผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านท่าสะตือ ผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านคลองมะไฟ ผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านราษฎร์เจริญ
   
 นางสาวดวงกมล  เคนสิบสาม
 นางสาวมินตรา  แต้มทอง
นางสาวนภัสวรรณ  เดชศร
 ผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านเขาขาด ผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านคลองมะไฟ
 ผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านแก่งดินสอ