องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบรี : www.kaengdinso.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ตราสัญญาลักษณ์
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างหน่วยงาน
บทบาทหน้าที่
สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองช่าง
 
แผนพัฒนา
 
แผนยุทธศาสตร์ฯ
แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี
เพิ่มเติมแผน
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนดำเนินการประจำปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน การทุจริตประจำปี
ข้อบัญญัติ
 
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานสถานะทางการเงิน
รายงานการประชุม
รายงานการประชุมสภาและประเมินผล
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผน
รายงานผลการปฏิบัติงานนายกฯ
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวประชาสัมพันธ์
คู่มืองานบริการสำหรับประชาชน
ผลงานที่ภาคภูมิใจ

สภาพทางสังคม
 

สภาพทางสังคม

4.1  การศึกษา

                -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก            จำนวน    7   แห่ง

                -โรงเรียนประถมศึกษา      จำนวน    8   แห่ง

                -ขยายโอกาสถึงมัธยมศึกษาตอนต้น               จำนวน    2   แห่ง

                -โรงเรียนมัธยมศึกษา         จำนวน    1   แห่ง

                -ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน/               จำนวน    -    แห่ง

                 ห้องสมุดประจำหมู่บ้าน

4.2 สถาบันและองค์กรทางศาสนา

                -วัด / สำนักสงฆ์  จำนวน    16  แห่ง

                4.3 การสาธารณสุข

                -สถานบริการส่งเสริมสุขภาพ         จำนวน    1   แห่ง

                - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ          จำนวน    3   แห่ง

                -มีกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุข (อ.ส.ม.) ประจำหมู่บ้าน  12 หมู่  

                4.4 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

- ตู้ยามตำรวจ       จำนวน    1   แห่ง

- อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน              จำนวน   191 คน