องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบรี : www.kaengdinso.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2563


อาสาสมัครสาธารณสุขประจำตำบลแก่งดินสอ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ร่วมกับ อบบต.แก่งดินสอ และโรงพยาบาลส่งเสิมสุขภาพตำบลแก่งดินสอ ทั้ง4 แห่ง เล็งเห็นความสำคัญของการแก้ปัญหาโรคไข้เลือดออกจึงได้จัดทำโครงการควบคุมและป้องกันไข้เลือดออก ตำบลแก่งดินสออ ในปีงบประมาณ 2563 วันที่ 17 สิงหาคม 2563 ณ วัดทับไทรธรรมาราม